La interpel·lació d’un poeta a la natura

La interpel·lació d’un poeta a la natura

Presentació 2017.

Crònica d’una experiència estètica

Pertinença proposa conèixer el que significa viure una “experiència estètica”, ja que aquesta quan es produeix amplia l’horitzó molt més enllà de l’experiència personal.

Síntesi

“Pertinença” presenta la recerca vital d’un escriptor de poesia que viu de la forma més bàsica possible. Es tracta d’un home que s’autoexclou en una fugida gairebé extrema cap a un estil de vida de més harmonia amb la natura.

Potser mostrem l’últim poeta davant la resistència d’un món que s’esvaeix.

“Pertinença” és la voluntat de reconeixement d’allò a què pertanyem.

Una interrogació sobre el sentit del que és “propi” i el que és “aliè” en un món globalitzat.

Chronicle of an aesthetic experience

Pertinença (“Belonging”) proposes to know what live an “aesthetic experience” means, because when is happened, it expands the horizon further more the personal experience.

Synthesis

“Belonging” shows the life research of a poetry writer who lives as simply as possible. It is about a man who excludes himself in an almost extreme flight to a lifestyle in greater harmony with nature.

Perhaps we are showing the last poet against the resistance of a world that is dying out.

“Belonging” is the desire for recognition of that to which we belong.

An interrogation about the meaning of “oneself” and “the other” in a globalised world.

Crónica de una experiencia estética

Pertinença (pertenencia) propone conocer que significa vivir una “experiencia estética”, puesto que esta cuando se produce amplía el horizonte mucho más allá de la experiencia personal.

Síntesis

“Pertenencia” presenta la búsqueda vital de un escritor de poesía que vive de la forma más básica posible. Se trata de un hombre que se autoexcluye en una fuga casi extrema hacia un estilo de vida de mayor armonía con la naturaleza.

Quizás mostramos el último poeta ante la resistencia de un mundo que se desvanece.

Pertenencia es la voluntad de reconocimiento de aquello a que pertenecemos.

Una interrogación sobre el sentido de lo “propio” y el que es “ajeno” en un mundo globalizado.

Chronique d’une expérience esthétique

Pertinença (appartenance) propose connaître celui qui signifie habiter une “expérience esthétique”, puisque cette quand se produit élargit l’horizon beaucoup au delà de l’acquis personnel.

« Appartenance » est la volonté de reconnaissance de ce à quoi nous appartenons.

Une interpellation sur le sens de ce qui nous est « propre » et de ce qui est d’« autrui » dans un monde globalisé.

Une interrogation à l’être humain sur la dépossession de la nature.